react-native-auto-typing-text

Auto typing text component.

react-native-auto-typing-text

Installation

npm install --save react-native-auto-typing-text

GitHub